Garantia si Politica de returnare

Garanție
 
Pe produsele cumpărate oferim o garanție de 12-24 luni în funcție de produs. În baza certificatului de garanție cumpărătorul are dreptul la repararea gratuită a produsului defectat în termenul de garanție. Reparațiile garanțiale cuprind defecțiunile de fabricație. Condițiile de valorificarea garanției sunt valabile doar cu respectarea condițiilor enumerate în ghidul de utilizare a produsului.
În cazul defectării produsului veți putea afla detalii la adresa și numărul de telefon specificat pe certificatul de garanție sau la adresele noastre de contact.
Cheltuielile de transport până la punctul de service cad în sarcina consumatorului. Produsul defectat se poate trimite și la punctul de service al webshopului nostru din Sat Lisnau Nr 190/a Jud.Covasna,com Ozun,cod 527132. Pachetele expediate cu plata cu ramburs a expedierii nu vor fi ridicate de noi, acestea se vor returna expeditorului!
 
Detalii despre regulile de garanție:
 
Garanția de bună execuție
 
În ce cazuri poate Cumpărătorul valorifica dreptul său de garanție de bună execuție?
 
Cumpărătorul are dreptul de a valorifica garanția obligatorie potrivit prevederilor Codului civil pentru executarea neconformă din partea societății care operează webshopul.
 
Ce drepturi are Consumatorul în baza garanției de bună execuție?
 
În baza garanției de bună execuție Consumatorul poate alege între următoarele: poate solicita repararea sau înlocuirea cu excepția cazului în care opțiunea aleasă de Consumator este imposibil de executat sau este mult mai costisitor decât celelalte variante. Dacă nu a solicitat sau nu putea solicita repararea sau înlocuirea poate cere reducerea contraprestației sau poate proceda la repararea defecțiunii pe cheltuiala întreprinderii ori – în ultimul rând – poate renunța la contract. Consumatorul poate trece de la o opțiune la alta însă cheltuielile ocazionate de schimbare vor fi suportate de acesta cu excepția cazului în care schimbarea este justificată sau acesta se datorează culpei întreprinderii.
 
Termenul în care Cumpărătorul își poate valorifica garanția de bună execuție.
 
Consumatorul este obligat notifice defecțiunea de îndată dar nu mai târziu de două luni de la data constatării. Totodată vă atragem atenția că peste termenul de prescripție de doi ani de la încheierea contractului nu mai puteți valorifica garanția de bună execuție.
 
Față de cine se valorifică garanția de bună execuție?
 
Garanția de bună execuție se valorifică față de întreprindere.
 
Ce alte condiții trebuie îndeplinite pentru valorificarea garanției de bună execuție?
 
În afară de obligația de comunicare a defecțiunii în termen de șase luni de la executare, în cazul în care Consumatorul face dovada că produsul sau serviciul a fost asigurat de întreprinderea care operează webshopul. Peste termenul de șase luni de la executare Consumatorul este obligat să facă dovada că defecțiunea a existat și în momentul executării.
 
Garanția de conformitate
 
În ce cazuri puteți valorifica garanția de conformitate?
 
În cazul defecțiunii bunurilor (produselor) mobile Consumatorul poate alege între garanția de bună execuție și garanția de conformitate.
 
Ce drepturi conferă garanția de conformitate?
În baza garanției de conformitate Consumatorul poate cere repararea sau înlocuirea produsului.
 
În ce cazuri este defect produsul?
 
Produsul este defect în cazul în care acesta nu corespunde cerințelor de calitate aflate în vigoare la data punerii pe piață sau dacă nu are caracteristicile prezentate de fabricant prezentate în descrierea produsului.
 
Care este termenul de valorificare a garanției de conformitate?
 
Consumatorul își poate valorifica garanția de conformitate în termen de doi ani de la data punerii în funcțiune de către Consumator. După expirarea acestui termen Consumatorul va pierde această garanție.
 
Față de cine și în ce condiții poate fi valorificată garanția de conformitate?
 
Garanția de conformitate poate fi exercitată doar față de fabricantul sau furnizorul bunului mobil. În cazul garanției de conformitate defecțiunea produsului trebuie dovedită de Consumator.
 
Care sunt cazurile în care fabricantul (furnizorul) este exonerat de obligația de garanție de conformitate?
 
Fabricantul (furnizorul) este exonerat de garanția de conformitate dacă poate dovedi că:
- produsul nu a fost fabricat sau pus în circulație în cadrul activității sale comerciale, sau
- la momentul respectiv datorită stării de dezvoltare a științei și a tehnicii defecțiunea respectivă nu putea fi detectată sau
- defecțiunea produsului se datorează respectării unor prevederi legale sau dispozițiilor unor autorități.
Fabricantul (furnizorul) trebuie să justifice doar un singur motiv.
Vă atrag atenția că nu puteți valorifica garanție de bună execuție și garanție de conformitate în același timp pentru una și aceeași defecțiune. În cazul valorificării cu succes a garanției de conformitate vă mai puteți valorifica garanția de bună execuție față de fabricant pentru produsul schimbat sau reparat.
 
Garanție
 
În ce cazuri poate Consumatorul valorifica garanția de bună execuție?
 
În baza prevederilor OG nr. 151/2003 (IX.22.) privind garanția de bună execuție obligatorie pentru produsele de lungă durată, întreprinderea care operează webshopul are obligația de garanție.
 
Ce drepturi are Consumatorul și în ce termene trebuie valorificate în baza garanției?
 
Termenul de garanție este de un an. Termenul începe de la predarea produsului către consumator, sau dacă punerea în funcțiune se efectuează de distribuitor sau persoana desemnată de acesta, termenul începe să curgă de la data punerii în funcțiune.
 
În ce cazuri este exonerată întreprinderea de obligația de garanție?
 
Întreprinderea este exonerată de obligația de garanție doar în cazul în care acesta poate dovedi că defecțiunea a intervenit după executare. Vă atragem atenția că nu puteți valorifica în același timp garanție de bună execuție și garanție de conformitate pentru aceeași defecțiune, însă drepturile conferite de garanție sunt valabile pentru Consumator în mod independent de drepturile prevăzute la garanția de bună execuție și de conformitate.
 
Operatorul nu are obșigație de garanție pentru defecțiunile datorate uzurii obișnuite, respectiv pentru defecțiuni intervenite din folosirea culpabilă, efecte diferite de cele definite, sau orice alte defecțiuni datorate folosirii neconforme după trecerea răspunderii.
 
PROCEDURA ÎN CAZ DE VALORIFICARE A GARANȚIEI
 
Înțelegerile părților din contractul dintre întreprindere și consumator nu pot fi diferite față de prevederile directivei dacă acestea sunt în defavoarea consumatorului.
 
Consumatorul are doar obligația de a face dovada încheierii contractului (cu factura sau doar cu chitanța).
 
Întreprinderea este obligată să încheie proces-verbal despre cererea consumatorului de valorificare a garanției.
 
Copia procesului-verbal trebuie pusă de îndată la dispoziția consumatorului care va semna dovada înmânării.
 
În cazul în care întreprinderea nu poate da un răspuns în privința acceptării cererii de valorificare a garanției – în cazul refuzului motivul acestuia și totodată despre posibilitatea de a se adresa unui mediator – trebuie să-și comunice poziția către consumator în termen de cinci zile obținând și dovada acestei comunicări.
Întreprinderea este obligată să păstreze procesul-verbal timp de trei ani de la data încheierii acestuia și să-l prezinte autorității care procedează la verificarea acestuia.
 
Întreprinderea trebuie să depună eforturi pentru efectuarea reparației sau a înlocuirii în termen de cel mult cincisprezece zile.